Navigation
MANUSKONKURRANSE
TALENTUTVIKLING
MANUSKURS 6-7.SEPT
BRANSJENETTVERK
« Årsmøte Vestfold Filmforum | Main | Bransjetreff i Tønsberg »
Wednesday
Feb082012

INFORMASJONSMØTE VIKEN FILMSENTER

Vi vil herved videreformidle INVITASJON TIL INFORMASJONSMØTE TIRSDAG 14. Feb , Kl 19.00, fra Viken Regionale Filmsenter og Larvik Kommune

Nyetablerte Viken Filmsenter AS skal i 2012 bruke i overkant av 7 millioner kroner til utvikling av filmbransjen i de fire fylkene Buskerud, Akershus, Østfold og Vestfold. Viken Filmsenter inviterer i den forbindelse til informasjonsmøter med filmbransjen lokalt i Vestfold. Daglig leder Tom Rysstad vil fortelle om status, fremdrift og bemanning i oppstarten og om filmsenterets visjoner. Viken ser frem til en åpen dialog der de kan få verdifulle innspill om bransjens ønsker og behov.

Tid og sted: Tirsdag 14 februar kl. 19.00. Sliperiet, Hammergata 15, Larvik.

Sliperiet (Kulturskolen i Larvik)  ligger i Hammerdalen i Sentrum av Larvik.  Det er ca 5-10 min å gå fra bussstasjonen og togstasjonen i Larvik.  Se link til Larvik Kulturskole her:  http://www.larvikkulturskole.no/Om-Kulturskolen/Generelt/Om-Larvik-kulturskole.aspx

Du finner et kart her:  http://g.co/maps/f67hk   Sliperiet er det rødbrune teglstensbygget til høyre for mølla (det røde silo bygget).  Vedlagt ligger Viken Filmsenter sin invitasjon fra Viken Filmsenter AS.

Kontaktopplysninger for Tom Rysstad er:

Tom Rysstad Daglig leder

Viken Filmsenter AS

Pb. 2400 3003 Drammen

www.vikenfilmsenter.no 

e-post: tom@vikenfilmsenter.no 

mob: +47 91340708

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>