Navigation
MANUSKONKURRANSE
TALENTUTVIKLING
MANUSKURS 6-7.SEPT
BRANSJENETTVERK
« INFORMASJONSMØTE VIKEN FILMSENTER | Main | Talentutvikling i Vestfold »
Monday
Aug222011

Bransjetreff i Tønsberg

Engelske Colin Surrell fra Script Consultancy holder to dagers workshop i hvordan du utvikler, klargjør og selger dine filmhistorier.  På mandag 5. September kl 19.00 har du mulighet til å få treffe Colin og høre hvordan han analyserer og utvikler filmhistorier.  Dette er åpent for alle interesserte.   Sted er puben Total, Stoltenbergsgate 46, Tønsberg

Colin vil også holde en workshop på dagtid de to påfølgende dagene

Pris: Kun 750,- inkludert lunsj.

Tid: Tirsdag 6. september og Onsdag 7. september

Klokkeslett.: 9-17.

Sted: Total, Stoltenbergsgata 46, Tønsberg

Colin Surrell er manusrådgiver og konsulent i www.scriptconsultancy.com 

 

PÅMELDING REGISTRER DEG HER:

http://vestfoldfilmforum.squarespace.com/pmelding-workshop/

 

Spm send e-post: g.bergersen@gmail.com  eller mob: 48 03 41 83


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>